Definitief Uitvoeringsontwerp 't Ven-Noord

De afgelopen maanden werkten Heijmans en de gemeente Goirle het ontwerp voor ’t Ven-Noord verder uit. In meerdere overleggen, ontwerpatteliers en bijeenkomsten  met bewoners is het Voorontwerp aangevuld en aangepast tot een Definitief Ontwerp. Dit Definitieve Ontwerp is gepubliceerd eind 2021. Tijdens meerdere overleggen hebben de gemeente Goirle en Heijmans samen nogmaals kritisch gekeken naar de uitvoerbaarheid. Ook zijn relevante reacties op het DO meegenomen. Hieruit zijn nog enkele laatste wijzigingen en nuances gekomen welke zijn verwerkt in het definitieve Uitvoeringsontwerp.

Bij het kopje “downloads” kunt u het definitieve Uitvoeringsontwerp bekijken. Het Uitvoeringsontwerp bestaat uit één overzichtstekening van de hele wijk en 12 detailtekeningen. In de detailtekeningen wordt ingezoomd op een klein stukje van de wijk. In de legenda rechts op de tekeningen kunt u zien welke aanpassingen we gaan doen in de wijk.

 

Toelichting op het Uitvoeringsontwerp

Hieronder worden de grootste wijzigingen en afwegingen ten opzichte van het vorige voorlopig ontwerp toegelicht.

  • Bomen Kruisbaan, Papenlantstraat- west en Klaphekkestraat: In het voorlopig ontwerp werden veel bomen in de Kruisbaan behouden. De visie van gemeente Goirle en Heijmans is namelijk dat we bestaande bomen zoveel als mogelijk willen behouden, omdat deze bomen een enorm belangrijke rol vervullen in het tegengaan van verdroging en hittestress. Uit de vele bewonersreacties blijkt nu dat er te weinig draagvlak is om de bomen te behouden conform het voorlopig ontwerp. Daarom is besloten om de grote bomen in de Kruisbaan toch om-en-om te kappen, hiervoor is een kapvergunning aangevraagd.
  • Na bezwaren op de herziene kapvergunning is in de UO-fase het kapplan nogmaals aangepast. Er is een vergunning aangevraagd voor de kap van 30 bomen. De 3 moeraseiken (Quercus palustris) in de kruisbaan (ten zuiden van de Klaphekkestraat) blijven nu staan. De 11 te planten bomen (Tilia cordata “Böhlje”) in de Papenlantstraat- west en Klaphekkestraat worden in een grotere maat aangeplant. Voor de 2 bomen die tijdens de storm in februari zijn omgewaaid worden jonge bomen herplant.
  • Rietven – lengtebeperking van maximaal 10 meter: In de UO-fase is er naar aanleiding van diverse bewonersvragen nog eens gekeken naar de verkeerssituatie in dit stukje van de wijk. Ook is contact geweest met de brandweer om na te gaan of er problemen zijn met de bereikbaarheid. In de huidige en ook in de aangepaste situatie worden geen problemen met bereikbaarheid voor hulpdiensten verwacht. Wel wordt een lengtebeperking van 10 meter ingesteld voor het Rietven. Grote bestelbussen en bakwagens van bezorgdiensten mogen dan nog wel doorrijden, maar lang vrachtverkeer niet meer. De gemeente zal hiervoor zelf de borden plaatsen als het nog te nemen verkeersbesluit van kracht wordt.
  • Wermenbossestraat / De Mortel: In de UO-fase is naar aanleiding van opmerkingen op het DO van omwonenden, toch met OG besloten de opstelplaats voor afvalcontainers weer uit het ontwerp te schrappen. De vuilophaaldienst kan nu en straks na reconstructie van De Mortel goed en veilig de woningen bereiken, er is verder ook geen aparte voorziening nodig.
  • Wermenbossestraat 9t/m21: De groene berm wordt ingericht met boomstammen van ongeveer 2 meter lengte om ongewenst parkeren in de berm te voorkomen. De boomstammen worden ter hoogte van de nummers 9a t/m 9q op minimaal 1,50 meter uit de rijbaan in de berm geplaats om parkeren op de rijbaan aan die zijde mogelijk te maken.
  • Geen extra laadpaal voor elektrische voertuigen: Door bewoners is gevraagd om meer laadpalen te plaatsen in de wijk voor het opladen van elektrische voertuigen, met name voor bezoekers. In de UO-fase is besloten om de eerder aangewezen 3e laadlocatie in de buurt van de Wermenbossestraat (bij nr 9i) toch niet op te nemen. Wel is besloten om bij de overige 2 laadlocaties voor nu 1 parkeervak te reserveren voor een elektrisch voertuig met de mogelijkheid om dit in de toekomst uit te breiden met een 2e parkeervak.

Hieronder kunt u de definitieve Uitvoeringsontwerptekeningen downloaden.

 

Vervolg

De werkzaamheden aan de riolering in de wijk worden in het najaar weer opgepakt. De werkzaamheden zullen in fases worden uitgevoerd zodat alle straten en woningen bereikbaar blijven. In de tussenliggende periode kunnen wel enkele voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd. 

Voordat we in het najaar buiten aan de slag gaan informeren we u per brief over de planning.